Pivná turistika

27.02.2023 20:05 | adrik

Hop´n´Rolla Home Brew 2023

19.8.2023 Košice @ Pokhoi
Prvý ročník degustačnej súťaže Hop'n'Rolla Home Brew

Vážení priatelia a domovariči piva.

Hop´n´Rolla Home Brew Crew s podporou klubu Pokhoi v rámci Hop´n´rolla days organizuje po minuloročnom nultom ročníku
prvý ročník degustačnej súťaže (19.8.2023 od 10:00) doma uvareného piva Hop'n'Rolla Home Brew 2023.


Vyhlásené boli kategórie:

A) American Pale Ale 18B (výherná kategória z predošlého ročníka)
B) Historical Beer 27: Grodziskie / Lichtenhainer
C) English Porter 13C
D) Double IPA 22A

Prihlasovanie na tomto linku!

Štartovné / dar na pokrytie nákladov na súťaž za jednu vzorku piva bolo určené na 5 €.

Jeden súťažiaci môže prihlásiť do každej kategórie iba jedno pivo, t.j. maximálne 4 pivá do celej súťaže.

Prihlásená vzorka piva musí byť doručená v 2 (dvoch) sklenených fľašiach (2 x 0,5l, resp. 2 x 0,33 l, 2 x 0,4l atď.).
Nepripúšťajú sa PET fľaše ani fľaše s etiketami, logami, potlačenými uzávermi či inými neodstánenými polepmi.
Pokiaľ tieto podmienky nebudú splnené, organizátor má právo súťažné vzorky zo súťaže vylúčiť.

Prihlásené vzorky pív v príslušnej kategórii budú hodnotené podľa medzinárodných pravidiel a kritérií systému BJCP 2021.
Čakajú vás zaujímavé ceny a diplomy (zlato, striebro, bronz) - všetko bude včas upresnené.
Naskenované písomné hodnotenia (degustačné hárky) budú zaslané každému súťažiacemu na jeho emailovú adresu.

Organizátori súťaže si vyhradzujú právo zmien.

Kontakt: hopnrollahomebrew@gmail.com


Dear friends and home brewers.

The Hop'n'Rolla Home Brew Crew with the support of the Pokhoi club is organizing, after last year's zero year, the first year of the tasting competition (19th of august.2023 from 10:00) of home brewed beer Hop'n'Rolla Home Brew 2023.

The following categories were announced:
A) American Pale Ale 18B (winning category from the previous year)
B) Historical Beer 27: Grodziskie / Lichtenhainer
C) English Porter 13C
D) Double IPA 22A

The entry fee / donation to cover the costs of the competition for one beer sample was set at €5.
One competitor can enter only one beer in each category, i.e. a maximum of 4 beers for the entire competition. The registered beer sample must be delivered in 2 (two) glass bottles (2 x 0.5 l, or 2 x 0.33 l, 2 x 0.4 l, etc.).
PET bottles or bottles with labels, logos, printed caps or other non-removable stickers are not allowed.
If these conditions are not fulfilled, the organizer has the right to exclude the competition samples from the competition.
The submitted beer samples in the relevant category will be evaluated according to the international rules and criteria of the BJCP 2021 system.
Its not only diplomas (gold, silver, bronze), the winners will also receive the literature and ingredients for home brewing, and the winner of the Best of show will spend a day brewing and tasting beers at the brewery Pivovar Hostinec, Košice, where we might just use your recipe! Scanned written evaluations (tasting sheets) will be sent to each competitor to their email address.
The competition organizers reserve the right to make changes.

Contact: hopnrollahomebrew@gmail.com